Slika: Evropsko sodišče: kazni po avstrijski protidumpinški zakonodaji so nesorazmerne in nasprotujejo evropskemu pravu

Evropsko sodišče: kazni po avstrijski protidumpinški zakonodaji so nesorazmerne in nasprotujejo evropskemu pravu

Evropsko sodišče je s sodbo z dne 12. septembra 2019 v povezanih pravnih zadevah C 64/18, C 140/18, C 146/18 in C 148/18, ugotovilo, da bistvena določila avstrijske protidumpinške zakonodaje niso skladna s pravom Evropske unije. Evropsko sodišče ugotavlja, da je treba 56. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, ki za formalne prekrške v zvezi s predpisi o plačilni dokumentaciji, ki mora biti na razpolago, predvideva denarne kazni, ki ne smejo biti nižje od minimalnih zneskov, ki so predvidene kumulativno po številu prizadetih delavcev in ki niso omejene po višini, ki dalje za primer neuspešnih pritožb proti prvostopenjskim kazenskim odločbam predvidevajo dodatni prispevek k stroškom v višini 20 % izrečene kazni in ki za primer neizterljivosti denarnih kazni predvidevajo nadomestne zaporne kazni.

 

Izhodišče postopka je bil izrek o milijonskih kaznih proti odgovornim osebam avstrijskega podjetja kot naročnika in odgovornim osebam izvajalca, hrvaškega podjetja, v zvezi z montažnimi deli v tovarni celuloze v Avstriji samo zaradi tega, ker za 217 hrvaških delavcev ni bila na razpolago celotna plačilna dokumentacija. Proti temu so odvetniki udeleženih podjetij (Oberhammer odvetniki za avstrijsko podjetje, Grilc Vouk Škof za hrvaško podjetje) vložili pritožbe, Deželno upravno sodišče za Štajersko pa je predložilo Evropskemu sodišču predhodna vprašanja.

 

Odvetnika dr. Ewald Oberhammer in mag. Rudi Vouk, ki sta zastopala svoje stranke pred Evropskim sodiščem, izjavljata, da je današnja sodba Evropska sodišča odločilnega pomena. Avstrijska zakonodaja je že leta dolgo pod kritiko, vedno spet je bilo izpostavljeno, da absurdna višina kazni, ki jih je Avstrija predvidela za formalne prekrške, nasprotuje evropski svobodi opravljanja storitev. Žal avstrijska vrhovna sodišča do danes niso bila pripravljena se staviti tej kritiki in uvesti postopke o predhodnem odločanju na evropski ravni oz. ugotoviti, da takšne kazni nasprotujejo načelu, da morajo kazni biti sorazmerne. Sodba bo imela daljnosežne posledice za vse še tekoče postopke v zvezi z avstrijskim Protidumpinškim zakonom, ker po današnjih ugotovitvah Evropskega sodišča bistvenih določil te zakonodaje ni več možno uporabljati.

 

Odvetniški pisarni Oberhammer in Grilc Vouk Škof se veselita te sodbe, ki je bistvenega pomena za razumevanje skupnega evropskega trga v Avstriji in ki v celoti potrjuje pravno mnenje, ki ga v zvezi s tem zastopata imenovani odvetniški pisarni.

 

mag. Rudi Vouk

GRILC-VOUK-ŠKOF
RECHTSANWÄLTE-ODVETNIKI-ATTORNEYS AT LAW