Foto: Klara Gojčič
Slika: Foto: Klara Gojčič

Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu - 9. Redna seja

V torek, 14. maja je predsednica Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, Suzana Lep Šimenko, vabila na 9. redno sejo delovnega telesa. Na dnevnem redu je bil Pregled realizacije sklepov Komisije v odbobju junij 2022 - april 2024.

Za Narodni svet koroških Slovencev se je seje udeležil poslovodni tajnik Marko Oraže, ki je na seji Komisije dejal sledeče:

Spoštovana predsednica, spoštovani predstavniki, predstavnice Vlade, dragi navzoči.

Lepa hvala za sklic te seje in vrsta sklepov priča o tem, kako aktivna je komisija in je tudi dobro, da se sklepi pregledajo. Iz raznih poročil predstavnikov Vlade je bilo slišati, da se posamezna ministrstva resno ukvarjajo z vprašanji Slovencev v zamejstvu in po svetu in je veliko aktivnosti v prid teh, za kar se prav lepo zahvaljujemo. Zahvala velja tudi na tem mestu Uradu za res hitri postopek pri obdelavi prošenj sprejetih na javni razpis, kar nam zelo olajša delo in načrtovanje vsakoletnega delovanja.
Omenil bi tudi nedavno zasedanje skupnega odbora Slovenija - Koroška, kjer smo pred tem zasedanjem imeli priložnost ministrico za zunanje in evropske zadeve seznaniti z odprtimi vprašanji slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Kot zelo koristno in potrebno smatramo, da se predstavniki Republike Slovenije pred srečanji s sogovorniki v Avstriji in na Koroškem seznanijo z aktualnimi vprašanji in težnjami narodne skupnoste in tako lahko verodostojno zastopajo naše skupne interese.
V enem sklepu komisije piše, da se Republika Slovenija v dialogu s političnimi predstavniki sosednjih držav zavzema za dosledno uresničevanje zakonskih zavez na področju varovanja narodnih manjšin. Prav to je tudi osrednja vsebina že prej omenjene skupne peticije krovnih organizacij koroških Slovencev in Enotne liste, ki smo jo v začetku meseca aprila predstavili v peticijskem odboru Evropskega parlamenta. "Za varstvo manjšinskih pravic in ohranitev pravne države", je naslov peticije, ki zajema vsa odprta vprašanja koroških Slovencev, od šolstva, predšolske vzgoje, dvojezičnega sodstva in predvsem novelizacije Zakona o narodnih skupnostih. Za nas je to velik uspeh, ker je peticija ostala odprta in sedaj pričakujemo pisni odgovor Evropske komisije. Vsebina te peticije se pa lahko vzame kot osnova za to, da se tudi Republika Slovenija ob jutrišnji obletnici podpisa Avstrijske državne pogodbe jasno izrazi do nerešenih vprašanj slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Naj spomnim še na to, da bomo prihodnje leto, leta 2025 obeležili 70-letnico podpisa Avstrijske državne pogodbe. Koroški Slovenci upamo in pričakujemo, da bo do obletnice prišlo do kakšnega premika v naš prid in ob tem seveda štejemo in močno upamo na podporo s strani Republike Slovenije tudi v smislu sprejetih sklepov te komisije. Hvala lepa.