Slika: Slovensko na uradih

Slovensko na uradih

Slovensko na uradih

Delovna skupina »Slovensko na uradih« je bila ustanovljena leta 2006 v okviru Zbora narodnih predstavnikov (ZNP) z željo, da bi spodbujala pripadnike slovenske narodne skupnosti na Koroškem in tudi državljane Republike ­Slovenije k samozavestni rabi slovenskega jezika na južnokoroških uradih.

Uporaba slovenščine na uradih »ni milost, ampak je pravica«, bodri celo priznani ustavni pravnik Bernd-Christian Funk k rabi slovenščine. Da bo iz pravice postala povsem normalna in uveljavljena praksa, jo moramo živeti.


Za nadaljnje informacije, vprašanja in tudi za pomoč pri uradovanju v slovenščini smo vam člani delovne skupine radi na voljo.

Pavel Buch: buch@slovenskonauradih.at
Jokej Logar: logar@slovenskonauradih.at
Martin Pandel: pandel@slovenskonauradih.at
Micka Opetnik: opetnik@slovenskonauradih.at
Vladimir Smrtnik: smrtnik@slovenskonauradih.at

Opozorilo za slovensko govoreče državljane EU
Od 1. maja 2004 imajo vsi slovensko govoreči državljani Evropske unije pravico do uporabe slovenščine pri vseh omenjenih uradnih mestih na južnem Koroškem.

Zakonske osnove

V Avstriji živijo avtohtone narodne skupnosti, ki na osnovi ustave uživajo posebno zaščito. Splošno gledano so narodne skupnosti skupine državljanov, ki se od večine razlikujejo ali po objektivnih (jezik, vera itd.) ali subjektivnih značilnostih (priznavanje h gotovi kulturni skupnosti).

Za pravni položaj narodnih skupnosti so še posebej pomembna pravna določila, ki manjšinam zagotavljajo posebno zaščito.

Pomembna zvezna in deželna manjšinskozaščitna določila so:

7. člen Avstrijske državne pogodbe 1955
Opis: 7. člen št. 2-4 Avstrijske državne pogodbe z dne 15. maja 1955 (zvez. zak. list 1955/152) vsebuje najpomembnejša zaščitna določila za slovensko in hrvaško narodno skupnost v zveznih deželah Koroška, Štajerska in Gradiščanska.

Zakon o narodnih skupnostih iz l. 1976
Opis: Zakon o narodnih skupnostih iz l. 1976.

Slovenščina kot uradni jezik 1977
Opis: Uredba zvezne vlade z dne 31. maja 1977 o določitvi sodišč, upravnih oblasti in drugih uradov, pred katerimi je slovenščina pripuščena kot uradni jezik dodatno k nemščini.


Obrazci za prošnje v slovenskem jeziku

Z uredbo zvezne vlade (zvez. zak. list 307/77) so bili določeni oblastni organi in uradi, pri katerih je poleg nemščine kot uradni jezik dopuščena tudi slovenščina (kateri oblastni organi in uradi to so, lahko natančno preberete v rubriki "Zakonska besedila").

Biro za slovensko narodno skupnost na svoji spletni strani ponuja obrazce v slovenskem jeziku, da bi povečala funkcionalnost slovenščine kot uradnega jezika.